Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Medi Ambient i Sostenibilitat
Inici
 
+ Comparteix

Hàbitats

 
Els hàbitats d'interés comunitari (HIC) presents a Catalunya


Actualment hi ha 198 hàbitats d'interés comunitari definits a la Unió Europea, relacionats a l'annex I de la Directiva 97/62/CE. Poden ser no prioritaris, o bé prioritaris. Els HIC prioritaris (61 del total de 198) són els HIC la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la UE.

A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d'interés comunitari, dels quals 22 són prioritaris.

La descripció de cada HIC es pot trobar en el document Interpretation manual of European Union habitats, així com, en l'àmbit de Catalunya, en el document Informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d’interès comunitari. De tots dos documents es van fent revisions successives.

A continuació, s'indica la relació completa de tots els HIC existents a Catalunya. Clicant sobre el nom de cada un dels HIC, es pot accedir a la seva fitxa.


 HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI PRESENTS A CATALUNYA
 1  HÀBITATS COSTANERS I HALÒFILS
 11  Aigües marines i zones intermareals
    Prioritari    1120* Alguers de posidònia
 No prioritari 1130 Estuaris i embocadures deltaiques
 No prioritari 1140 Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians
    Prioritari    1150* Llacunes litorals
 No prioritari 1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals
 12  Penya-segats marítims i platges de palets
 No prioritari 1210 Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica
 No prioritari 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques
 13  Maresmes i prats halòfils atlàntics i mediterranis
 No prioritari 1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins
 No prioritari 1320 Espartinars
 14  Maresmes i prats halòfils mediterranis i termoatlàntics
 No prioritari 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)
 No prioritari 1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
 No prioritari 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
 15  Matollars mediterranis continentals halòfils i gipsòfils
    Prioritari    1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant
    Prioritari    1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)
 2  DUNES MARÍTIMES I CONTINENTALS
 21  Dunes marítimes de les costes mediterrànies
 No prioritari 2110 Dunes movents embrionàries
 No prioritari 2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)
 No prioritari 2190 Depressions humides interdunars
 22  Dunes continentals, antigues i descalcificades
 No prioritari 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae
 No prioritari 2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia
 No prioritari 2240 Dunes amb prats d'anuals dels Thero-Brachypodietalia
    Prioritari    2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses
 No prioritari 2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues
    Prioritari    2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre
 3  HÀBITATS D'AIGUA DOLÇA
 31  Aigües quietes (estanys i llacs)
 No prioritari 3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades (Littorelletalia uniflorae)
 No prioritari 3120 Aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades, amb Isoetes spp., en terrenys generalment arenosos de la Mediterrània occidental
 No prioritari 3130 Aigües estagnants, poc o molt mesotròfiques, amb vegetació de les classes Littorelletea uniflorae i/o Isoeto-Nanojuncetea
 No prioritari 3140 Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies
 No prioritari 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion)
 No prioritari 3160 Estanys i basses naturals d'aigua distròfica
    Prioritari    3170* Basses i tolls temporers mediterranis
 32  Aigües corrents (rius i torrents)
 No prioritari 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya
 No prioritari 3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi
 No prioritari 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)
 No prioritari 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)
 No prioritari 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes
 No prioritari 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion
 4  LANDES I MATOLLARS DE LES ZONES TEMPERADES
 40  Landes i matollars de les zones temperades
    Prioritari    4020* Landes humides sota clima atlàntic temperat, amb Erica ciliaris i Erica tetralix
 No prioritari 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques
 No prioritari 4060 Matollars alpins i boreals
 No prioritari 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis
 5  MATOLLARS ESCLEROFIL·LES
 51  Matollars submediterranis i de zones temperades
 No prioritari 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos
 No prioritari 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans)
 No prioritari 5130 Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures calcícoles
 52  Matollars arborescents mediterranis
 No prioritari 5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars
    Prioritari    5230* Màquies amb llor (Laurus nobilis)
 53  Matollars, garrigues i ginestars mediterranis termòfils
 No prioritari 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
 54  Timonedes i matollars pulviniformes espinescents del litoral ventós
 No prioritari 5410 Matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners, a la Mediterrània occidental
 6  PASTURES NATURALS I SEMINATURALS
 61  Pastures naturals
    Prioritari    6110* Pradells de terraprims i replans de roca, calcícoles o basòfils, de l'Alysso-Sedion albi
 No prioritari 6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus
 No prioritari 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins
 62  Pastures seminaturals
 No prioritari 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)
    Prioritari    6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
    Prioritari    6230* Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana atlàntica o subatlàntica
 64  Pastures humides i herbassars megafòrbics
 No prioritari 6410 Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae)
 No prioritari 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
 No prioritari 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya
 65  Prats mesòfils
 No prioritari 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)
 No prioritari 6520 Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae)
 7  TORBERES ALTES I TORBERES BAIXES
 71  Torberes acidòfiles d'esfagnes
 No prioritari 7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses
 72  Torberes basòfiles
    Prioritari    7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)
    Prioritari    7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)
 No prioritari 7230 Molleres alcalines
    Prioritari    7240* Formacions pioneres alpines del Caricion bicoloris-atrofuscae
 8  HÀBITATS RUPÍCOLES
 81  Tarteres de muntanya
 No prioritari 8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae)
 No prioritari 8120 Tarteres calcàries dels indrets frescals de muntanya
 No prioritari 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila
 82  Vegetació casmofítica de parets i cingleres
 No prioritari 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
 No prioritari 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
 No prioritari 8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion)
 83  Altres hàbitats rupícoles
 No prioritari 8310 Coves no explotades pel turisme
 No prioritari 8330 Coves marines submergides o semisubmergides
 No prioritari 8340 Glaceres permanents
 9  BOSCOS
 91  Boscos caducifolis de l'Europa temperada
 No prioritari 9120 Fagedes acidòfiles
 No prioritari 9130 Fagedes neutròfiles
 No prioritari 9140 Fagedes subalpines
 No prioritari 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles
 No prioritari 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli
    Prioritari    9180* Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion
    Prioritari    91D0* Boscos torbosos
    Prioritari    91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
 No prioritari 91F0 Boscos mixtos de roure pènol (Quercus robur), oms (Ulmus minor) i freixes (Fraxinus angustifolia), de les riberes i les planes al·luvials
 92  Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis
 No prioritari 9230 Rebollars (boscos de Quercus pyrenaica) iberoatlàntics
 No prioritari 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)
 No prioritari 9260 Castanyedes
 No prioritari 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
 No prioritari 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
 93  Boscos esclerofil·les mediterranis
 No prioritari 9330 Suredes
 No prioritari 9340 Alzinars i carrascars
 No prioritari 9380 Grevoledes
 94  Boscos subalpins de coníferes
 No prioritari 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici
    Prioritari    9430* Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari
 95  Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies
    Prioritari    9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)
 No prioritari 9540 Pinedes mediterrànies
    Prioritari    9560* Boscos oberts de savina arbòria (Juniperus thurifera)
    Prioritari    9580* Teixedes mediterrànies

Data de publicació: 22/05/2006 Data d'actualització: 19/11/2007
enrera    amunt
Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web |